ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Bitport.hu Média Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Otthon utca 3. cégjegyzékszám: 13-09-183057) mint a Bitport.hu, a CIO Klub, illetve a CIO Hungary, a CIO Budapest és a Futourism üzemeltetője, szervezője és adatkezelője, az alábbiakban határozza meg a honlapok használatára, a konferenciákra és a szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.

A Bitport.hu Média Kft. részletes cégadatairól és kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Fogalmak

Honlap: a Bitport.hu Média Kft. által üzemeltetett, bitport.hu, cioklub.huciohungary.huciobudapest.hu és futourism.hu címen elérhető tartalmak, amelyek a szolgáltatásokkal és a konferenciákkval kapcsolatos információkat is megjelenítik.

Szolgáltatás: a Bitport.hu Média Kft. által nyújtott CIO Klub szolgáltatás elsősorban nagyvállalati informatikai vezetők számára, amelynek keretében a Bitport.hu Média Kft. az ahhoz hozzájáruló felhasználóknak a konferenciákkal kapcsolatos információkat, meghívókat, ajánlatokat, szakmai híreket, hirdetéseket tartalmazó, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzeneteket küldhet a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére.

Konferencia: a Bitport.hu Média Kft. által elsősorban nagyvállalati informatikai vezetők számára szervezett CIO Hungary és CIO Budapest konferenciák, a turisztikai iparban érdekelt vállalkozások digitalizációjához kapcsolódó Futourism konferencia, illetve az üzleti-informatikai terület különböző területein dolgozó szakembereit célzó eseti rendezvények.

Felhasználó: az a természetes személy (Érintett), aki a Honlapokra belép, a honlapok funkcióit használja, illetve azokon keresztül szolgáltatásra, konferenciára regisztrál.

Személyes adat: bármilyen információ, amelynek alapján a felhasználó közvetett vagy közvetlen módon azonosítható.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Az adatkezelési tájékoztató elfogadása

Mindazon felhasználók, akik a honlapokon a szolgáltatásokra vagy a konferenciákra regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el a jelen adatkezelési tájékoztatót is magukra nézve kötelezőnek.

Azok a felhasználók, akik nem regisztrálnak szolgáltatásra vagy konferenciára, de a Honlapokon navigálnak, és a Honlapok olyan funkcióját veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása kerül sor, ezen adatok megadásakor, illetve a funkciók igénybe vételekor fogadják el az adatkezelési tájékoztatót magukra nézve kötelezőnek.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személy felhasználók személyes adataira terjed ki.

A kezelt adatok köre

A Bitport.hu Média Kft. a természetes személy felhasználók alábbi adatait kezeli:

A regisztráció során gyűjtött és kezelt, kötelezően megadandó adatok: név, munkahelyi e-mail cím, cégnév, beosztás.

A regisztráció során gyűjtött és kezelt, önkéntesen megadható adat: közvetlen telefonszám.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

Az érintettek kategóriái: bármely természetes személy.

Adatmegőrzési idő: a hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig.

A Felhasználó Honlapokon megadott adatai nem nyilvánosak, azokhoz másik Felhasználó nem férhet hozzá.

A Honlapokon a Bitport.hu Média Kft. az alábbi adatokat gyűjti a felhasználókról automatikus eszközökkel: a felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Bitport.hu Média Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a honlapok a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Bitport.hu Média Kft. fér hozzá.

Az adatkezelés célja

A Bitport.hu Média Kft. a felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

Név: a felhasználó azonosítása, a szolgáltatásokra történő jelentkezés, a konferenciákra történő regisztráció.

Munkahelyi e-mail cím: a felhasználó azonosítása, a konferenciákra történő regisztráció, kommunikáció, információ eljuttatása a felhasználóhoz, illetve a Bitport.hu, a CIO Klub, illetve a CIO Hungary, a CIO Budapest és a Futourism elektronikus hírleveleinek, meghívóinak és egyéb reklám célú tartalom eljuttatása felhasználónak, amennyiben ehhez a felhasználó külön hozzájárult.

Cégnév: a felhasználó azonosítása, a konferenciákra történő regisztráció, az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése.

Beosztás: a felhasználó azonosítása, a konferenciákra történő regisztráció; az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése.

Közvetlen telefonszám: a felhasználó azonosítása, kommunikáció, információ eljuttatása a felhasználóhoz, ügyfélkezelési feladatok ellátása.

Automatikusan gyűjtött adatok: az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése, a honlapok hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése.

A személyes adatok közül a Bitport.hu Média Kft. a konferenciákat követően a konferenciákra regisztrált felhasználók nevét, cégét, beosztását és munkahelyi e-mail címét átadhatja a konferenciák szponzorai számára azzal a megkötéssel, hogy a szponzorok ezeket az adatokat kizárólag egyetlen célból használhatják fel. A szponzorok a felhasználóknak egy alkalommal a konferenciák témájába vágó üzenetet küldhetnek elektronikus levél formájában. Ez a felhatalmazás a konferenciákat követő 30 napig él, a szponzorok ezt követően a hatályos előírásoknak megfelelően kötelesek törölni a konferenciákkal kapcsolatban kapott adatokat.

A CIO Klub szolgáltatásra vonatkozó szabályok

A CIO Klub szolgáltatásaira a felhasználó a CIO Klub honlapján az adatkezelési tájékoztató elfogadásától elkülönülten, külön megadott hozzájárulással, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom honlapon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címe ezen célból történő kezelését. A felhasználó a CIO Klubra történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy részére a Honlapon megadott e-mailcímére a Bitport.hu Média Kft. információs anyagokat, meghívókat, tájékoztató leveleket, szakmai anyagokat és elektronikus reklámokat küldjön. A felhasználó a szolgáltatásról bármikor szabadon leiratkozhat a CIO Klub leveleiben található leiratkozás gomb megnyomásával.

A Bitport.hu Média Kft. az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napon belül gondoskodik az e-mail cím CIO Klub címlistából történő törléséről.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés alapjául szolgáló  általános jogszabályok:

● Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

● Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

● 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról

● A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

● A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

● A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A felhasználó a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával, illetve a szolgáltatásokra és a konferenciákra történő regisztrációjával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit, és hozzájárul személyes adatai jelen adatkezelési tájékoztató szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Az adatkezelő személye

Az adatkezelést a Bitport.hu Média Kft. és fent megadott adatok esetében korlátozott időtartamban és jogosultsággal a konferenciák szponzorai végzik.

Az adatkezelés időtartama

A Bitport.hu Média Kft. a konferenciákra való regisztrációhoz kapcsolódóan megadott adatokat a konferenciák lezárulásától számított 5 évig kezeli annak érdekében, hogy a konferenciákkal kapcsolatos igények elévülési idején belül az adatok az esetleges jogérvényesítéshez rendelkezésre álljanak.

A Bitport.hu Média Kft. a CIO Klub feliratkozáskor megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le.

A Bitport.hu Média Kft. az automatikusan gyűjtött adatokat 1 évig kezeli; Konferenciához kapcsolodóan automatikusan gyűjtött adatokat a Konferencia lezárulta után 1 évig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

A felhasználó személyes adatainak megismerésére a Bitport.hu Média Kft., továbbá a Bitport.hu Média Kft. által foglalkoztatott személyek jogosultak azzal a megkötéssel, hogy a Bitport.hu Média Kft. biztosítja: az adatokhoz kizárólag a Bitport.hu Média Kft. illetékes munkatársai férnek hozzá a a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

A Felhasználó az Infotv. 14.-19.§-ai alapján kérelmezheti a Bitport.hu Média Kft.-től tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, illetve kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a Bitport.hu Média Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék előtt keresetet indíthat a Bitport.hu Média Kft.-vel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Az Európai Unió a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet) ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Adatbiztonság

A Bitport.hu Média Kft. gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik fél ne férjen hozzá a felhasználó honlapokra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Bitport.hu Média Kft. megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

Amennyiben a Bitport.hu Média Kft. a felhasználó a Bitport.hu Média Kft. által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észlelik, kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani, és erről a felhasználót értesíteni. A felhasználó köteles a Bitport.hu Média Kft.-vel együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Bitport.hu Média Kft.-nek és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Honlapok sütiket (cookie) használnak. A sütik kis méretű adatcsomagok, amelyek a felhasználók számítógépén elhelyezve a személyre szabott tartalmak biztosítására, a felhasználó bejelentkeztetésére vagy látogatottsági statisztikák készítésére is alkalmasak. A technológián alapul számtalan webes szolgáltatás működése.

A felhasználó a "Rendben" válaszra kattintva, illetve a választási lehetőség figyelmen kívül hagyásával elfogadja a sütik használatát. A sütik a későbbiekben bármikor törölhetők a felhasználó számítógépéről, illetve a sütik további alkalmazása is letiltható a webböngészők megfelelő beállításaiban. A tiltás nyomán a honlapok egyes funkciói nem működnek megfelelően, amit a felhasználó a tiltással együtt tudomásul vesz.

Tájékoztatás a külső szolgáltatókról

A Bitport.hu Média Kft. a Honlapokon külső, elsősorban webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságok szolgáltatásait is igénybe veszi. Ezen szolgáltatások biztosítása érdekében a személyes adatok továbbításra is sor kerülhet, az alábbiak szerint:

Google Analytics: a Bitport.hu Média Kft. igénybe veszi a Google Inc. szolgáltatását a honlapokra irányuló forgalom elemzésében. A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről, adatkezelési gyakorlatáról, illetve a beállítások és a letiltás lehetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Google Inc. sütik segítségével más weboldalakon is azonosíthatja a Felhasználót; a sütik információit a Google Inc. az Európai Unión kívüli szerverein tárolhatja; illetve átadhatja az információkat harmadik félnek, amennyiben ezt törvény írja elő számára, vagy a harmadik fél a Google Inc. megbízásából végzi az információ feldolgozását.

Adverticum AdServer: a Bitport.hu Média Kft. igénybe veszi az Adverticum Zrt. szolgáltatását a honlapokra irányuló forgalom elemzéséhez. Az Adverticum Zrt. adatvédelmi irányelveiről, adatkezelési gyakorlatáról, illetve a beállítások és a letiltás lehetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

MailChimp: a Bitport.hu Média Kft. igénybe veszi a MailChimp szolgáltatását a regisztált Felhasználókkal való kapcsolattartás céljából. A MailChimp adatvédelmi irányelveiről, adatkezelési gyakorlatáról, illetve a beállítások és a letiltás lehetőségeiről ezen a hivatkozáson ad tájékoztatást.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat a MailChimp az Európai Unión kívüli szerverein tárolhatja, illetve átadhatja az információkat harmadik félnek, amennyiben ezt törvény írja elő számára.

Egyéb kiszolgálók: nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek, ha a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltatók az adatkezelő tájékoztatása nélkül folytatnak adatkezelési tevékenységet a honlapokon. Az adatkezelő a lehetőségeiből fakadó keretek között mindent megtesz az ilyen jellegű adatkezelés kiszűrése érdekében.

Budapest, 2023. 09. 15.